The Chair

Organization

 
Institute FAPS - Prof. Dr.-Ing. J. Franke
Former Chair - Prof. Dr.-Ing. K. Feldmann
Guest Lecturers
Dr.
W. John
Dr.-Ing.
I. Kriebitzsch
Dr. rer. nat.
U. Löwen
Prof. Dr.-Ing.
S. Russwurm
Prof. Dr. rer. nat.
U. Scheuermann
Research Sectors
Electronic Production Electromechanical Engineering Wiring Systems Biomechatronics Efficient Systems Home Automation
C. Kästle A. Kühl R. Süß-Wolf S. Reitelshöfer M. Brossog J. Bauer
M. Ankenbrand S. Abersfelder * B. Bachy A. Blank J. Bakakeu L. Baier *
A. Esfandyari * T. Gläßel M. Friedlein A. Buschhaus E. Bogner R. Böhm
M. Hamjah A. Heyder D. Gräf M. Landgraf M. Brandmeier T. Braun
A. Hensel S. Hörlin * F. Hefner M. Lieret T. Donhauser * J. Bürner
A. Krügelstein M. Hubert P. Heisler M. Metzner F. Faltus J. Praß
T. Kuhn S. Kreitlein T. Kordass C. Ramer H. Fleischmann
M. Müller A. Mahr M. Meiners H. Riedle J. Fuchs
S. Neermann M. Masuch C. Sand M. Scholz D. Hauf *
T. Reitberger A. Mayr L. Wang J. Seßner T. Javied
C. Schwarzer * A. Meyer P. Xu R. Shahsevani D. Kißkalt
T. Stoll J. Müller * M. Wagner * D. Meinel
A. Riedel I.S. Yoo E. Schäffer
M. Schneider X. Zhang J. Zeitler
J. Seefried
M. Spahr
N. Urban
M. Weigelt
Infrastructure and Technical Services - W. Weller, D. Kozic
M. Beimler S. Buortesch M. Purkott B. Fischer G. Herold A. Skibbe
G. Gion P. Egermeier S. Kaßner R. Werthmann
M. Scheetz K. Mönius
H. Schuster
Central Services - G. Stretz
A. Hansen A. Höft C. Rattay K. Sahrmann-Rössler A. Stöckigt A. Vogel

* = external research assistant